Na počátku loňského prosince byl ve Sbírce zákonů vyhlášen zákon č. 373/2022 Sb., kterým se mění zákon o mezinárodní spolupráci při správě daní a další přidružené právní normy. Tato novela zakotvuje do českého právního řádu směrnici Rady 2021/514/EU, známou jako „DAC7„. DAC7 představuje rozšíření pravidel EU o daňové transparentnosti na digitální platformy a má za cíl usnadnit sledování zdanitelných transakcí na těchto platformách, usnadnit výběr daní pro místní orgány a zlepšit daňovou spolupráci mezi členskými státy.

DAC7 - 4Works

Hlavní inovací DAC7 je zavedení povinnosti pro provozovatele platforem oznamovat příjmy prodejců, kteří na těchto platformách prodávají své zboží nebo služby. Tyto informace budou automaticky vyměňovány mezi členskými státy EU. Provozovatelé budou podávat oznámení bude probíhat jednou ročně, vždy za kalendářní rok a to do 31. ledna následujícího roku. První oznamování bude platit pro rok 2023 a provozovatelé platforem budou muset oznámit data do 31. 1. 2024.

Oznamovací povinnost bude platit pro tzv. „provozovatele platforem“, což jsou právnické osoby nebo jednotky bez právní osobnosti, které poskytují části platformy umožňující prodejcům provádět oznamované činnosti. Mezi oznamované činnosti patří například prodej nemovitých věcí, dopravních prostředků, osobních služeb nebo zboží. Fyzické osoby jsou z povinnosti vyňaty.

Platformou se jednoduše myslí software propojující prodejce s jiným uživatelem tak, aby mohli provádět určené a oznámované činnosti za vzájemnou výměnou protiplnění. Tyto činnosti se obecně dělí do čtyř okruhů aktivit:

  • Poskytnutí nemovité věci: Toto zahrnuje přenechání nemovitosti, jako jsou byty, domy, zemědělské pozemky, parkovací stání apod., do užívání jiné osobě nebo subjektu. Příkladem poskytnutí nemovitých věcí je například nájem, pachtování nebo poskytování ubytování (např. v hotelu).

  • Poskytnutí dopravního prostředku: Toto zahrnuje přenechání použití dopravního prostředku, jako jsou automobily, motocykly, kola nebo koloběžky, jiné osobě nebo subjektu. Zde tak jde například o půjčovny aut, poskytování sdílených koloběžek nebo o půjčovnu jízdních kol.

  • Osobní služby: Jsou to služby, které poskytují fyzické osoby na základě času nebo konkrétního úkolu na žádost uživatele platformy. Patří sem různé činnosti, jako je úklid, opravy, řemeslné práce, kadeřnictví, masáže a další. Tento typ služby může být poskytován prostřednictvím online platforem nebo prostřednictvím aplikací, které propojují poskytovatele a zákazníky.

  • Prodej zboží: Toto se týká prodeje zboží, kde platforma slouží jako zprostředkovatel mezi prodejci a zákazníky. Může to zahrnovat různé formy e-shopů, online tržišť nebo platformy, které umožňují prodejci nabízet své zboží zákazníkům prostřednictvím internetu.

Zákon však stanovuje i několik výjimek. Například „klasické“ e-shopy, veřejnoprávní subjekty, subjekty kótované na burze, velké poskytovatele ubytování a platformy, které pouze přesměrovávají zákazníky na e-shopy prodejců, nebudou muset oznamovací povinnost plnit. Dále jsou vyňati „prodejci malého rozsahu“, kteří uskuteční méně než 30 prodejů za rok s celkovou hodnotou tržeb nepřesahující 2 000 EUR.

Provozovatelé platforem musí předávat údaje o oznamovaných činnostech elektronicky správci daně. Nedodržení této povinnosti může být sankcionováno pokutou až do výše 1.500.000 Kč. Sankční mechanismy mohou být zpřísněny až do zákazu prodejcům provádět oznamované činnosti na platformách, pokud provozovatel platformy poruší povinnost.

Z tohoto důvodu je důležité, aby provozovatelé platforem připravili svoje systémy tak, aby byly schopny splnit novou oznamovací povinnost od 1. 1. 2023, a také informovat prodejce o sběru a předávání jejich údajů.